Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Algemene voorwaarden

Adverteren

Algemene voorwaarden adverteren bij Para-Astro

1. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Para-Astro en de klant, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden. Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening door Para-Astro van haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

2. Enkel de klant is aansprakelijk voor eventuele fouten in het geleverde publiciteitsmateriaal. Advertenties opgesteld in een andere taal dan deze van de betrokken uitgave kunnen door Para-Astro op eigen initiatief en op kosten van de klant vertaald worden, dan wel dat Para-Astro aan de klant vraagt voor deze vertaling te zorgen. Para-Astro wordt door de levering van het materiaal eigenaar hiervan, en mag dit na gebruik ervan vernietigen, tenzij de klant zich hiertegen schriftelijk verzet ten laatste bij de levering ervan met het oog op hergebruik door Para-Astro.

3. Para-Astro mag eenzijdig beslissen tot weigering of uitstel van publicatie of uitzending, zonder mogelijkheid van verhaal of schadevergoeding voor de klant. Zij mag op de wijze die zij passend acht aanduiden dat de publicatie of uitzending een advertentie betreft.

4. De klant is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van het publiciteitsmateriaal. Enkel hij is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor lijden, en hij zal Para-Astro op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vorderingen van derden tegen Para-Astro, en op haar vraag zonder verwijl tussen komen in een door een derde tegen Para-Astro ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schade vergoedingen en intresten waartoe Para-Astro zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de klant verhaald worden.

5. De klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s, beelden, geluid en grafische elementen die in het publiciteitsmateriaal voorkomen. Wat de foto’s en beelden aangaat, wordt de klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de eventuele gefotografeerden.

6. Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de klant tijdig geleverd op de zetel van Para-Astro, volgens de specificaties van de technische fiche. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal. Het moet beantwoorden aan de bijzondere eisen van het betrokken medium en de technische fiche verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag. De klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen de kosten aan de klant gefactureerd worden. Para-Astro is niet aansprakelijk voor technische fouten bij laattijdige levering van het materiaal.

7. Alle facturen zijn contant betaalbaar aan Para-Astro, en brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op tegen 1 % per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft Para-Astro het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te staken, en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 40 EUR, wegens de bijkomende administratieve kosten van niet-betaling, onverminderd het recht van Para-Astro vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag maakt de betaling van alle andere zelfs nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

8. Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de klant.

9. Elke persoon die een advertentie-opdracht geeft, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk verantwoordelijk voor de advertentie die hij laat plaatsen en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde wordt gericht.

10. De klant kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken; de bestelling zal volledig gefactureerd worden.

11. Klachten of protesten betreffende de geplaatste advertenties of de facturen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan Para-Astro binnen 8 dagen na de verschijning. Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet. De klant erkent dat de verantwoordelijkheid van Para-Astro in elk geval beperkt is tot enerzijds het voor de advertentie door Para-Astro gefactureerde bedrag, en anderzijds tot de bewezen rechtstreekse schade.

12. Elk geschil m.b.t. deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en wordt beslecht door de bevoegde rechtbanken te Waregem.

13. Para-Astro is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Para-Astro dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

14. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Colours. The internet company. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

Happiness is not the absence of problems, it's the ability to deal with them.

Steve Maraboli