Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Zit je met vragen, problemen? Bel, sms, mail of chat via de astrolijn

Algemene voorwaarden

SMS-dienst

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de SMS-dienst van Para-Astro

Artikel 1 Definities

De smsdienst wordt aangeboden door Para-Astro
De klantendienst kan schriftelijk gecontacteerd worden op Para-Astro, Kortrijkseweg 353/3, B-8791 Beveren-Leie, of via mail: info@para-astro.be of telefonisch naar +32 56 48 49 52.
Gebruiker: De natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening.
Dienstverlening: Dienst waarmee Para-Astro de gebruiker de service biedt om te reageren op vragen, hierbij verkrijgen zij per bericht een (gepersonaliseerd) SMS bericht.

Artikel 2 De dienstverlening

2.1 Omschrijving
ASTRO SMS: Wij maken geen gebruik van fictieve profielen. De SMS chat is geen abonnementsvorm.
2.2 Para-Astro spant zich in de dienstverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud van de dienstverlening niet juist of actueel is of dat de dienstverlening niet optimaal bereikbaar of beschikbaar is.
2.3 Para-Astro is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van of in direct of indirect verband staat met het gebruik van de dienstverlening.
2.4 Para-Astro is gerechtigd de dienstverlening, zonder voorafgaande bekendmaking, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik hiervan te beperken, indien dit naar de mening van Paranormaal Antwoord noodzakelijk is.
Para-Astro is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade door het (tijdelijk) buiten gebruik stellen.
2.5 De gebruiker dient de dienstverlening te gebruiken zoals van een goed/normaal gebruiker mag worden verwacht. Het is de gebruiker niet toegestaan de via de dienstverlening verkregen informatie te vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Tevens is het de gebruiker niet toegestaan het gebruik van of de toegang tot de dienstverlening te reproduceren of te blokkeren.

Artikel 3 De Overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen Para-Astro en gebruiker komt tot stand op het moment dat gebruiker zich conform de daartoe bestemde procedure heeft aangemeld dan wel op het moment dat de gebruiker daadwerkelijk gebruik maakt van de dienstverlening.
3.2 Door aan te melden voor de SMS dienst of door gebruik te maken van deze dienst door het sturen van een sms met vermelding 'PASTRO + vraag' naar 3006 (voor België) en naar 4004 (voor Nederland), gaat u akkoord met deze voorwaarden en verklaart u tevens dat u 18 jaar of ouder bent.

Artikel 4 Betaling

4.1 De gebruiker is voor het gebruik van de overeengekomen vorm van dienstverlening het daarbij behorende tarief verschuldigd. De tarieven die behoren bij een bepaalde vorm van de dienstverlening staan in Artikel 4.4 toegelicht. Para-Astro heeft het recht deze tarieven te wijzigen.
4.2 De telecom operator is verantwoordelijk voor facturering van het door gebruiker verschuldigde tarief. De telecom operator zal derhalve de door gebruiker verschuldigde tarieven bij de gebruiker in rekening brengen en innen. Bij eventuele onduidelijkheden in of vragen met betrekking tot de factuur dient de gebruiker dan ook contact op te nemen met de betreffende telecom operator.
4.3 Voor de shortcode 3006 (Belgie) is het tarief voor de SMS dienst €1.50 per verstuurd en per ontvangen bericht. Voor de shortcode 4004 (Nederland) wordt er €1,50 gevraagd per ontvangen + verstuurde sms.

Artikel 5 Privacy

5.1 Om gebruik te maken van de dienstverlening is het noodzakelijk dat de gebruiker zich aanmeldt volgens de daartoe volgende procedure die op de website duidelijk vermeld staat.
5.2 Gegevens die door gebruik van de dienstverlening kunnen worden gemeten of verzameld worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren.

Artikel 6 Geschillen

Bij vragen of een klacht kan u de klantendienst van Para-Astro bereiken op +32 56 48 49 52 of via mail: info@para-astro.be, waarna Para-Astro met u naar een geschikte oplossing zoekt.
Geschillen kunnen worden beslecht of het indienen van een klacht gebeurt bij de Ethische Commissie voor de Telecommunicatie. Elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met het gebruik van onze website of dat voortkomt uit de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Waregem die het Belgisch recht zullen toepassen, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Ana Magdalena
 • Mireille Devos

Hope smiles from the threshold of the year to come, whispering ?it will be happier?

Alfred Lord Tennyson