Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Algemene voorwaarden

Telefoondienst

ALGEMENE VOORWAARDEN TELEFOONDIENST

Van harte bedankt voor uw bezoek aan Para-Astro.be. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Deze algemene voorwaarden omvatten de juridische informatie met betrekking tot het bezoeken en gebruiken van deze website, een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de privacyverklaring. U wordt vriendelijk verzocht om deze voorwaarden aandachtig te lezen vooraleer de website te bezoeken of er op enige wijze gebruik van te maken. Elk bezoek aan of gebruik van onze website betekent dat u volledig akkoord bent met de aanvaarding van onze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van de voorwaarden of niet akkoord gaat met de inhoud hiervan, wordt hierbij geadviseerd onze website, de nummers 0907-37 039 (telefoondienst België); 0900-0400 353 (telefoondienst Nederland); 3006 (smsdienst België); 4004 als Para-Astro.be gerelateerde media, niet verder te bekijken of te gebruiken.

1. Juridische informatie omtrent Para-Astro.be

Deze website wordt online gebracht en gehost onder de verantwoordelijkheid van Para-Astro CVBA waarvan het adres en de verdere gegevens de volgende zijn:
Maatschappelijke zetel (adres): Kortrijkseweg 353/3, B-8791 Beveren-Leie
Algemeen e-mailadres: info@para-astro.be
Telefoonnummer: +32 56 48 49 52
Faxnummer: +32 56 48 49 46
Ondernemings- en BTW-nummer: BE0430 009 908

2. Toepassingsgebied van deze overeenkomst

Para-Astro stelt zich als doel om het gebruik en de betaling van telefoondiensten (hierna genoemd de 'Inhoudelijke Diensten') te ondersteunen die aangeboden worden door derden (hierna genoemd de 'Consulenten').
Via haar technisch platform geeft Para-Astro u toegang tot de Inhoudelijke Diensten van de Consulenten en stelt zij u tevens in staat om te betalen voor de Inhoudelijke Diensten via haar technisch platform. Deze dienst van Para-Astro wordt aangeduid als adviesservice. Toegekend door het college van de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit OPTA/CNB/20094332. De vergoeding die u betaalt, heeft betrekking op het gebruik van onze service als op het gebruik van onze ondersteuningsdienst aan Para-Astro. Para-Astro zal het bedrag dat betrekking heeft op de inhoudelijke dienst waarvan u gebruik maakt betalen aan de consulenten van Para-Astro. Het bedrag dat betrekking heeft op de ondersteuningsdienst van Para-Astro echter ontvangen als vergoeding voor de levering van de ondersteuningsdienst. Voor uw gemak kan Para-Astro gebruik maken van een ondersteuningsdienst van derden op het vlak van betalingen (zoals Telecomoperators, kredietkaartbedrijven of bedrijven die elektronische betalingen verzorgen) om de betalingstransacties uit te voeren. Para-Astro is zelf niet betrokken bij de levering van de inhoudelijke dienst, doch haar rol is beperkt tot de levering van een ondersteuningsdienst.

3. Beperking van de aansprakelijkheid

Para-Astro doet alle redelijke commerciële inspanningen om de Ondersteuningsdiensten op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om de website met alle redelijke middelen te beveiligen. Para-Astro doet al het mogelijke om ongemakken die door technische fouten veroorzaakt worden zoveel mogelijk te beperken.

Para-Astro kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er virussen worden binnengebracht. Om deze redenen kan Para-Astro u niet garanderen dat de toegang tot de Ondersteuningsdiensten niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Bijgevolg kan u Para-Astro niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welk gebruik van de Ondersteuningsdiensten.

Bovendien erkent u dat Para-Astro het recht heeft om zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Ondersteuningsdiensten te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen zijn zowel nodig om wijzigingen en verbeteringen aan de Ondersteuningsdiensten aan te brengen, als om een regelmatig technisch onderhoud van de diensten te verzekeren. U kan Para-Astro niet verantwoordelijk houden voor een nadeel dat u lijdt door dergelijke onderbrekingen.

Geen aansprakelijkheid voor de inhoud geleverd door derden - Para-Astro kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de Inhoudelijke Diensten die door de Consulenten worden geleverd. De Inhoudelijke Diensten worden geleverd door onafhankelijke derden die volledig aansprakelijk blijven voor de door hen geleverde diensten. Para-Astro doet alle redelijke inspanningen om te vermijden dat illegale inhoud op haar website wordt geplaatst. Wanneer Para-Astro op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van illegale inhoud op haar website, zal Para-Astro alle redelijke inspanningen leveren om deze inhoud zo spoedig mogelijk te verwijderen. Para-Astro moedigt u ten zeerste aan om illegale activiteiten waarmee u op deze website geconfronteerd zou worden, te melden.

Geen aansprakelijkheid voor technische schade - Para-Astro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of voor schade die u zou kunnen lijden door gebruik te maken van de Inhoudelijke Diensten die via de Ondersteuningsdiensten worden geleverd. Geen aansprakelijkheid voor hyperlinks op websites van derden - Websites die in het bezit, onder de controle of het beheer zijn van derden kunnen koppelingen (hyperlinks) bevatten naar deze Website. Para-Astro heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen enkele invloed of inbreng omtrent de inhoud of andere karakteristieken van deze websites.

4. Verplichtingen van de gebruiker

U dient tenminste achttien jaar oud te zijn of – indien toepasselijk wetgeving vereist dat u ouder moet zijn om de Inhoudelijke Diensten wettelijk te mogen gebruiken – minstens zo oud als vereist in die wetgeving. Buiten hetgeen reeds in andere toepasselijke gebruiksvoorwaarden is bepaald, engageert u u als gebruiker in het bijzonder om:

a) de website als een goed huisvader te gebruiken, op een manier die redelijk is en op een wijze die niet ingaat tegen deze gebruiksvoorwaarden;
b) geen enkel middel, software of methode te gebruiken die de goede werking van deze website belemmert of tracht te belemmeren. Verder verplicht u u ertoe om geen enkele actie te ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote last legt op de infrastructuur van de website (die de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website zou kunnen veroorzaken) of die de inhoud van de website zou kunnen belasten;
c) de website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of met het oogmerk schade te berokkenen aan de reputatie van Para-Astro of van een derde;
d) niet zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Para-Astro de website met een andere website te koppelen. Wanneer Para-Astro vaststelt of redelijkerwijze mag vermoeden dat u één van de bovenstaande bepalingen [letter a) tot d)] hebt geschonden of andere verplichtingen die voortkomen uit deze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, dan kan Para-Astro u de toegang tot het geheel of een gedeelte van de website ontzeggen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

U aanvaardt en erkent dat de inhoud van Para-Astro website, waaronder, doch niet beperkt tot de tekst, foto's, afbeeldingen, beschreven technologieën, logo's iconen en software, voor wat betreft alle vormen, media en technologieën beschermd worden door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, handelsnamen, domeinnamen, know-how, modellen, tekeningen en logo's. Para-Astro behoudt alle rechten op deze elementen.
Het gebruik van deze website verleent u op geen enkele manier rechten op een deel van de inhoud ervan. U mag geen enkel deel van deze website, geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen, meedelen aan het publiek, verspreiden of op enige andere wijze exploiteren. Evenmin mag u zonder de schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Para-Astro een link opnemen of invoeren naar deze website in eender welke website waarvan jij, u werkgever of een andere derde eigenaar, houder of beheerder bent. U verkrijgt geen enkel recht op de inhoud die wordt gedownload. Het is strikt verboden om zonder de expliciete schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Para-Astro de inhoud die werd gedownload te wijzigen, aan te passen, publiek te maken of te verspreiden voor elk doeleinde anders dan voor u eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

6. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens

Para-Astro besteedt de grootste zorg aan de bescherming van de persoonsgegevens die u aan Para-Astro meedeelt.

7. Verplichtingen gebruiker

Verplichtingen gebruiker van onze website als het 0907-37 039 (telefoondienst België); 0900-0400 353 (telefoondienst Nederland); 3006 (smsdienst België); 4004 telefoon-, smsnummers en boxnummers; Buiten wat al in onze bovenstaande
voorwaarden is vermeld en waarmee u akkoord dient te gaan, verplichten wij u als gebruiker van onze diensten om:

A: Onze website en 0900 en 0903-nummer en smsnummers 3006 en 4004 integer te gebruiken, op een manier die redelijk is en op een wijze die niet ingaat tegen
deze gebruiksvoorwaarden als gesteld in wettelijke OPTA verplichting en goedkeuring.

B: U geen enkel middel, software of methode gebruikt die goede werking van onze website als 0900 en 0907-nummer en onze smsnummers 3006 en 4004 belemmert of tracht te belemmeren. Verder verplicht u zich om geen enkele actie te ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote last legt op de infrastructuur van onze websites, 090x-nummers, smsnummers en boxen (die de tijdelijke of permanente schades van de websites of telefoonnummers zouden kunnen veroorzaken) of de inhoud daarvan ondeugdelijk of zouden kunnen aantasten.

C: Onze websites niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of met het
oogmerk schade te berokkenen aan de reputatie van Para-Astro(.be). D: De kosten van het Belgische 0907-nummer € 1,50 p.min en voor het Nederlandse nummer 0900-0 400 353 €0,90 per minuut. Wanneer Para-Astro vaststelt of vermoed dat u één van de bovenstaande bepalingen of wettelijke verplichtingen hebt geschonden of andere verplichtingen die voortkomen uit onze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, dan heeft Para-Astro het recht u de toegang tot onze 090x-lijnen of smsnummers 3006, 4004 evenals het gebruik van onze website te ontzeggen.

8. De bewaring van de inhoud van communicaties

Gesprekken worden langs de zijde van consulent opgenomen om misbruiken te voorkomen en bepaalde klachten te kunnen onderzoeken. Para-Astro zal deze informatie, voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met de wettelijke beperkingen, bewaren om geschillen op te lossen, algemene ondersteuning te leveren en problemen te behandelen. Behoudens als antwoord op een gemotiveerd verzoek dat Para-Astro ontvangt van een publieke overheid of een bevel van een rechtbank of een gerechtelijke instantie in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek of vermeende illegale activiteit, zal Para-Astro deze informatie aan geen enkele derde meedelen.

Indien u meer uitleg of enige verduidelijking wenst omtrent deze gebruiksvoorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Para-Astro op één van de volgende wijzen:
e-mail: info@para-Astro.be
telefoon: +32 56 48 49 52
fax: +32 56 48 49 46
Para-Astro doet al het mogelijke om binnen een redelijke termijn alle misverstanden,
klachten, technische of operationele problemen op te lossen die te maken hebben met de website of met de kwaliteit van haar inhoud en waarvan Para-Astro door u op de hoogte wordt gebracht.

9. Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden

De nietigheid en/of onuitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen uit deze
gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of onuitvoerbaar wordt geacht of verklaard, zal deze vervangen worden door een passende geldige bepaling, die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

10. Wijzigingen aan de prijzen en aan de gebruiksvoorwaarden

Para-Astro heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst aan te passen, bij te werken of te vervolledigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruikersovereenkomst zelf regelmatig na te kijken. Als u de website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u met de wijzigingen instemt en deze aanvaardt.

Bovendien wijst Para-Astro elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de website of de Gebruikersovereenkomst.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met het gebruik van onze website of dat voortkomt uit de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze gebruiksvoorwaarden en/of de
Privacyverklaring zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Waregem die het Belgisch recht zullen toepassen, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

Achter ieder van ons waait een wind die ons door het leven voert. We zien hem niet. We hebben er geen gezag over. We kennen zijn bedoeling niet eens. Wanneer de wind me naar andere plaatsen voert, troost ik me met de gedachte dat de kracht die me drijft dit doet met een hoger inzicht in wat het beste is. En dat is het ware geloof.

Brendan Flynn