Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Gratis artikels

De Big Five van de hedendaagse psychologie

De Big Five is de samengebundelde lijst van persoonlijkheidstrekken van een individu. Volgens de psychologische wetenschappen wordt de persoonlijkheid gevormd door een samenspel van aangeboren biologische factoren, unieke ervaringen en algemene ervaringen. Volgens de persoonlijkheidspsychologie heeft iedereen een unieke constellatie van kenmerken en heeft daardoor een eigen persoonlijkheid. In de astrologie is het unieke van een individu reeds beschreven in de humanistische periode tijdens de jaren 1960. Elke geboortehoroscoop (een soort kosmische DNA) is uniek. De geboortehoroscoop is de samenbundeling van kosmische elementen op een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip. Er worden zelden twee mensen op precies dezelfde plaats én hetzelfde tijdstip geboren. Door de draaiing van de aardas is na 4 minuten de Dierenriem al met 1 graad verschoven.

Lifestyle foto: de big five van de hedendaagse psychologie

De persoonlijkheidspsychologie is de studie van de persoonlijkheidskenmerken. De verschillende persoonlijkheidspsychologen hadden elk een eigen visie. Bekende namen zijn: Freud, Jung, Adler, Horney, Sullivan, Rogers, Maslow, Skinner, Bandura, Mishel, Allport, Cattell en H.J. Eysenck. Helaas gaven al deze psychologen geen eenduidig antwoord op de vele vragen uit de cognitieve psychologie. Dergelijke persoonlijkheidspsychologie past beter bij een filosofische benadering dan bij een natuurwetenschappelijke benadering, waarin elke uitspraak meetbaar (empirisch) moet zijn. Het bepalen van de intelligentiecoëfficiënt, het IQ, tussen 0 tot 150 is zo’n meetbare factor. Heel wat van deze psychologen hebben theorieën over persoonlijkheidstypen geschapen, zoals bijvoorbeeld de acht persoonlijkheidstypen van Jung. De acht types zijn gebaseerd op de vier hoofdelementen: Gewaarworden, Denken, Intuïtief aanvoelen en Voelen. Door de vele testen kwamen de psychologen tot de conclusie dat de persoonlijkheidstypen moeilijk meetbaar waren, omdat de resultaten telkens veranderden met de gemoedstoestand van de geteste personen. Daarom werden er testen ontwikkeld op basis van persoonlijkheidstrekken. De psycholoog Cattell heeft het 16PF testprofiel opgesteld met een reeks persoonlijkheidstrekken waarin een puntenscore werd vastgelegd. Zoals de persoonlijkheidstrek ‘goedgelovig tot achterdochtig’ met een schaal van 10 punten. Ben je extreem achterdochtig, dan krijg je een hoog cijfer toegewezen. Ben je goedgelovig, dan wordt dan een laag cijfer. Door deze bipolaire persoonlijkheidstrekken, die dus eigenschappen bevatten die elkaars opponent zijn, zoals gespannen of ontspannen, kwam men tot een beter inzicht in en een juistere definiëring van de persoonlijkheid van een individu. De psycholoog H.j. Eysenck verkleinde het 16PF testprofiel op basis van de eigenschappen extraversie - introversie en neurotisch - emotionele stabiliteit. Naarmate meer factoranalysen op persoonlijkheidstesten en persoonlijkheidsbeschrijvingen uitgevoerd werde,n kwamen de moderne onderzoekspsychologen tot het besluit dat het optimale punt ergens tussen Cattell en Eysenck lag. Er waren geen 16 of 4 centrale trekken, maar 5. Deze werden de BIG FIVE genoemd, zijnde: extraversie, altruïsme, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit en openheid van ervaringen.

big-five-tabel

Het persoonlijkheidskenmerk introvert – extravert wordt reeds lang omschreven in de astrologie vanwege de polariteit van de Dierenriemtekens. De drie Vuurtekens (Ram, Leeuw en Boogschutter) en de drie Luchttekens (Tweelingen, Weegschaal en Waterman) zijn positief of extravert. De drie Aardetekens (Stier, Maagd en Steenbok) en de drie Watertekens (Kreeft, Schorpioen en Vissen) zijn negatief of introvert. Zo eenvoudig is het natuurlijk ook niet. Bij het geboortemoment bepaalt ook het aantal hemellichamen (planeten, Zon en Maan) die boven of onder de horizon staan de mate van extraversie of introversie. In de natuur is het duidelijk, dat bij het opkomen van de Zon, en dus bij het begin van de dag, de planten en de meeste dieren zich openen en zich volledig naar de buitenwereld richten (extraversie). ‘s Avonds sluiten de planten zich en trekken de meeste dieren zich terug. De natuur plooit zich terug op zichzelf (introversie). De Zon staat dan onder de horizon. Het assertieve en spontane teken Ram, zijnde het eerste dierenriemteken, wordt bij uitstek met dat extraverte geassocieerd. De Ram neemt het initiatief en richt zich daarbij helemaal naar de buitenwereld brengen.

Ik behandel de persoonlijkheidstrek neurotisch – emotionele stabiliteit als tweede, omdat ik het ontwikkelingsniveau van beneden naar boven volg. Bij emotionele stabiliteit is er sprake van rust, op zijn gemak en kalm zijn en standvastigheid. Overduidelijk de persoonlijkheidstrekken van de Vaste tekens Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman. De Stier-geborene staat bekend om zijn of haar rustige en standvastige persoonlijkheid. De trotse en stralende Leeuw blijft trouw aan zijn/haar principes, terwijl de Schorpioen zich vastbijt aan zijn/haar gevoelens. De Waterman blijft bij zijn of haar intuïtieve invallen. In de geboortehoroscoop zijn er zowel ontspannen (harmonieuze) als gespannen (disharmonieuze) hoekverhoudingen tussen de Zon, Maan en de planeten. Zogenaamde ‘harmonische aspecten’ zijn bijvoorbeeld die van 60° en 120° en onder de ‘disharmonische aspecten’ vallen die van 90° en 180°. Veel harmonische aspecten verlenen aan de betreffende persoon de volgende eigenschappen: rustig, ontspannen en kalm. Zenuwachtig en nerveus zijn dan weer de trekken van de gespannen Beweeglijke tekens Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen. Bij een overwicht van disharmonische aspecten (45°, 90°, 150°, 180°) is er een aanleg tot zenuwachtigheid, nervositeit en opvliegendheid. Deze eigenschappen treden bovendien vooral op bij disharmonische aspecten tussen de planeten Mercurius, Mars, Uranus en Pluto enerzijds en de Zon (zelfbewustzijn), de Maan (voelen, ervaren en beleven) en de Ascendant (lichamelijke verschijning en temperament) anderzijds. De Ascendant (of rijzend teken) is het teken dat aan de oostelijke horizon verschijnt op het moment van de geboorte.

Bij consciëntieusheid zijn het vooral de Aardetekens (Stier, Maagd en Steenbok) en de Watertekens (Kreeft, Schorpioen) die een prominente rol spelen. Het Waterteken Vissen heeft er al minder mee te maken, omdat Vissen een laatste fase inluidt, met name de fase van vervloeien en loslaten. De tekens Maagd, Stier, Steenbok en Schorpioen zijn nauwkeurig, nauwgezet, grondig en ijverig. De precisie en oog voor detail van Maagd is alom bekend. De Steenbok brengt structuur aan, de Stier stabiliseert en vormt en de Schorpioen onderzoekt en doorgrondt. Zorgzaamheid en verantwoordelijkheid zijn van toepassing op de tekens Kreeft en Steenbok. Als moederteken heeft Kreeft nood aan een gezin, dat hij of zij kan verzorgen en koesteren en Steenbok gebruikt zijn/haar talenten om maatschappelijke structuren te leggen. Bovendien helpen de aspecten van Mercurius, Saturnus en Pluto, in samenwerking met de Zon, de Maan en de Ascendant, de consciëntieusheid verhogen.

Bij openheid voor ervaringen vinden we de eigenschappen intelligentie en leergierigheid. De Luchttekens (Tweelingen, Weegschaal en Waterman) zijn van nature denktekens. Zowel harmonieuze als disharmonieuze aspecten tussen Mercurius en de andere planeten, in verhouding tot de Zon, de Maan en de Ascendant helpen de intelligentie opbouwen. Mercurius is de planeet die ons helpt verbanden te leggen. Het is de planeet die zich het dichtst bij de Zon bevindt en die dus als eerste ons Zelfbewustzijn (Zon) in contact brengt met onze naburige wereld. Mercurius staat voor de overdacht van informatie. Van de Aarde uit bekeken, ’reizen’ de Zon en Mercurius eenmaal per jaar doorheen al de tekens en binnen die tijdspanne vormen ze dan ook aspecten met alle andere planeten. De 90° spanning die al een paar jaar bestaat tussen Uranus en Pluto heeft een enorme internetrevolutie teweeggebracht bij de Arabische volkeren. In 2013 was er de recordproductie en -verkoop van 1 miljard smartphones, een bijzonder intelligent communicatiemiddel. Dit alles is een gevolg van de wisselwerking tussen de planeten Mercurius (informatie/communicatie), Uranus (technologie) en Pluto (macht). Het moge duidelijk zijn, dat deze zogenaamde ‘spanningsaspecten’ ook positieve zaken en evoluties in de hand werken. Fantasierijk wordt aangegeven door de Watertekens Vissen, Kreeft en Schorpioen. De verbeeldingskracht van de Vissen is legendarisch. De ontvankelijke Kreeft schept behagen in een fantasierijke beleveniswereld en de diep voelende Schorpioen gebruikt zijn/haar fantasie om de mysterieuze levensvragen te onderzoeken en te doorgronden. Ook de hemellichamen Maan, Mercurius en Neptunus, in relatie tot de Zon en de Ascendant, verhogen de fantasie. De persoonlijkheidstrek ’creativiteit’ is afhankelijk van de wil van de persoon om zich volgens zijn zelfbewustzijn uit te drukken. De Ram is creatief door zaken op te starten, de Stier geeft er vorm aan, de Tweeling schrijft of vertelt er een verhaal rond, de Kreeft kan er culinair mee aan de slag, de Leeuw veredelt, de Maagd preciseert, de Weegschaal harmoniseert, de Schorpioen transformeert, de Boogschutter maakt er een trend van, de Steenbok structureert, de Waterman hervormt of vernieuwt en de Vissen doet samenvloeien en leert loslaten.

Als allerlaatste eigenschap behandel ik, met opzet, het altruïsme, omdat altruïsme getuigt van een hoge graad van ontwikkeling. Altruïsme betekent het onbaatzuchtig helpen van anderen, dus helpen zonder daarvoor een persoonlijk voordeel te verwachten. Het eerste teken Ram laat iets geboren worden en is daarbij naar de buitenwereld gericht, dus extravert. De Vissen, als laatste teken, moet zijn/haar ego opgeven en loslaten. Altruïsme heeft te maken met het wegcijferen, het loslaten van het ego om anderen te helpen. Dit is dus een echte Vissen-kwaliteit. Het is niet toevallig dat er veel Vissen-geborenen in de verpleging en de verzorgingssector actief zijn. Onbaatzuchtigheid hoort vooral bij Vissen en de andere beweeglijke tekens. De planeten Jupiter (de weldoener) en Neptunus kunnen deze persoonlijkheidstrek verhogen, zeker in samenwerking met de Zon, de Maan en de Ascendant. Hartelijkheid vinden we dan vooral bij de Vuurtekens: de spontane Ram, de joviale Leeuw en de optimistische Boogschutter. Zon en Jupiter bevorderen ook de hartelijkheid, zeker in samenwerking met de Maan en de Ascendant. Vriendelijkheid beschouw ik vooral als een Venus- en Weegschaal-kwaliteit. Beiden zijn erop gericht om evenwicht en harmonie te bewerkstelligen en om te beschaven. Ze treden vriendelijk op om de balans in evenwicht te houden en ze hebben een afkeer van ruzie. Zo bevorderen zowel gespannen als ontspannen aspecten van Venus met de Zon, de Maan en de Ascendant de vriendelijkheid. Als laatste komen we bij de eigenschap ‘flexibiliteit’, welke dan weer in verband staat met de Beweeglijke tekens Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen. Verder zorgen Mercurius, Venus en de Maan in de Beweeglijke tekens voor flexibiliteit

De theorie van de Big Five, samengesteld door moderne psychologen, is ook terug te vinden in de psychologisch tak van de astrologie. De vraag is echter of die theorie wel volledig is, want we kunnen er niet onderuit dat de psychologie nog altijd worstelt met de benadering van de paranormale verschijnselen, zoals helderziendheid, telepathie en psychokinese. Daarnaast moeten we eveneens rekening houden met de groei van het menselijk bewustzijn. Misschien zullen later de ontbrekende elementen worden aangevuld en zal er niet langer sprake zijn van de Big Five, maar van de Big Six!


Artikel uit Para-Astro augustus 2014

Auteur: Yves Polet (bereikbaar op de astrolijn: klik hier)

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

Je geeft is je instrument. Wees meester van je instrument, niet zijn slaaf.

Remez Sasson