Welkom
 • Dé referentie voor lifestyle & spiritualiteit in B & NL
 • Al jouw spirituele snuisterijen vind je bij Para-Astro
 • Al 30 jaar een vaste waarde inzake spirituele diensten
 • Bezoek ons op de Spirituele Expo's
 • Nood aan advies? Bel, mail of chat via de astrolijn

Astrologie

De planeten

Hieronder vind je een overzicht van de planeten, die gebruikt worden in de Westerse Astrologie.

planeten_symbolen

De Zon

Het centrum van ons Zonnestelsel is de Zon, die het leven op aarde mogelijk maakt. De Zon in een horoscoop zal dan ook een soortgelijk centrum zijn waarrond gans deze incarnatie getaxeerd is. De Zonnestand moet dan ook een sleutel zijn om een horoscoop en een incarnatie te begrijpen.

Het is de geest die in de stof afdaalt en de moed en wilskracht levert om te worden. Het is de wil om te leven en te zijn, en de Zon levert ons het gevoel uniek en enig te zijn. Soms maakt ze ons trots, hooghartig en zelfbewust maar dit zijn zovele kenmerken om te willen leven.

Een zwakke Zonpositie zal de levenskracht verminderen en zal de incarnatiedrang op de helling zetten. Aldus wordt de angst tot leven geboren, die zelfs reeds in de jeugd kan leiden tot het afbreken van de incarnatie.

Een sterke Zon zal een grote geldingsdrang en levensdrift kenmerken en wij zullen naar de anderen gaan vol autoriteit, trots, hartstochtelijkheid, maar tegelijkertijd beschermend en beminnend. Een markante Zon geeft ons stralingskracht en vaak zullen wij op deze wijze het leven aan de omgeving geven als leider, beschermer, verzorger en als vaste baken.

Waar de Zon in de horoscoop staat levert dit de mogelijkheid tot schittering op dit levensvlak, aangeduid door de huispositie. Met welke energieën deze autoriteit zal verworven worden wordt aangeduid door het teken, waarin deze staat.

De Zon in een horoscoop werkt slechts voluit boven de dertig jaar, en dan moet men bewezen hebben een autoriteit te kunnen zijn.

De Maan

De Maan symboliseert alle inhouden van onszelf, die moeilijkcontroleerbaar en beredeneerbaar zijn. Het is dit gebied dat in dromen vage wensen en voorgevoelens naar boven komt en ook zijn recht op bestaan afdwingt. Het is het onderbewustzijn, waar wij meestal niet langs kunnen en aldus een psychische nood uitmaakt. De Maan maakt dromerig, ontvankelijk en verbeeldingsrijk maar tegelijkertijd levert ze de mogelijkheid alles in beelden op te vangen. (Het zijn dan ook bv. de helderzienden, die meestal de Maan in een waterteken hebben: Kreeft, Schorpioen of Vissen.)

De Maan laat toe in een vorm te gieten en de Maanleeftijd is van O tot 7 jaar. Heel wat kinderen worden dan in een gietvorm gegoten, waarvan ze zich nooit meer kunnen bevrijden. De Maan is de zelfovergave en alle impressies van buiten af worden door de Maan geregistreerd. Het is dan ook het geheugen, neigend naar opslaan en bewaren.

De Maan leidt tot fantasie en droom en kan een rol spelen bij kunstenaars en gevoeligen. Toch neigt ze eerder tot passief leven, met ontvankelijkheid, en de weergave van hetgeen eerder geregistreerd werd.

mercurius 1

Mercurius

Mercurius was de bode der goden en op deze wijze zal deze planeet haar uitwerking laten gelden als relaties en verbindingen leggend.

Een sleutelwoord voor Mercurius is de waarneming, die op mentaal niveau te situeren is en die leidt tot beweging, berekening, vermenigvuldiging of splitsing.. Mercurius maakt dan ook vlug, alert en bij de pinken, maar door de grote mate van registratie wordt vaak aan de oppervlakte gebleven. Mercurius maakt het nuchter, verstandelijk denken, gebaseerd op koele observatie. Het is een planeet die neigt tot beweging, en dat maakt ook de toewijzing van het kwikzilver aan Mercurius duidelijk. Mercurius doet denken, registreren en bewegen zodat deze planeet vaak leidt tot versnippering.

Mercurius doet nuchtere waarnemingen en legt koele contacten, waarvan de resultaten terug doorgegeven worden. Mercurius maakt verstandelijk en door de beweeglijkheid wordt het waargenomene verder onderzocht.

Mercurius is een dubbele planeet en dit zal ze laten uitwerken als vermenigvuldiging van goederen of berichten. Deze dubbelheid komt dan ook vaak voor in het leven van typische mercuriusmensen.

venus1

Venus

Venus is de planeet, die de scherpe kanten van het bestaan afslijpt en die neigt tot binding. Op deze wijze is het een planeet, die het leven aangenaam en gezellig maakt. Venus doet aantrekken tot schoonheid, en verbindt, hetgeen de planeet Mars van ons scheidt.

Venus maakt ons passief genietend van het leven vol overgave. Op deze wijze kan ze ons lui en genietend maken.

Venus wil binden en dit veronderstelt het bewustzijn van de twee polen.
Venusmensen zullen deze polariteit vaak willen overbruggen, hetgeen hen in een eeuwige twijfelpositie brengt. Het is niet de planeet van de harde standpunten, zodat ze ons meegaand, vriendelijk maakt met veel consideratie voor de anderen.

Venus als schoonheidsplaneet doet kunstzinnigheid ontstaan en men zal deze schoonheidsdrang proberen uit te drukken in woord, verschijning of de daad. Het maakt dan ook de verzorgde mens, met elegantie en smaak.

Venus als bindingsplaneet werkt ook uit als contact met de materie en zal vaak een overmatig belang hechten aan geld en het fysieke. Het is dan ook de gewaarwordingsplaneet, met een trend tot het tastbare. Ze laat ons genieten van de weldaden van het leven. Venus verzoent en maakt het makkelijk, zodat het levensgebied waarin de planeet Venus staat beschermd is.


mars1

Mars

Mars is de planeet van oorlog en strijd. Mars maakt ons krachtig en laat ons opkomen voor onszelf. Deze planeet geeft ons de energie om te werken, ons te bewijzen en aldus heeft zij een inhoud van zelfstandigheid en affirmatie.

Mars maakt ons strijdend, doet ons opkomen voor het begeerde en met zijn agressieve kracht bewijst en affirmeert hij ons bestaan. Zonder Mars zouden wij de moed en de kracht missen, om de soms harde strijd met het bestaan aan te gaan.

Mars doet de wil uitmonden in de daad en maakt ons steeds klaar voor de aanval en de verovering. Het leidt tot de competitiegeest, die slechts een zich bevestigen is van het individu. Men bewijst zich voortdurend en Mars maakt ons stoutmoedig.

Er is een neiging de geldingsdrang zo op te voeren, dat men barrières overwint, of dat men roekeloos ten onder gaat. Mars bewijst zijn aanwezigheid door agressie, door ruwe taal, door woede en door strijden. Het maakt soms het grove onbehouwen type, dat spreekt voordat er nagedacht wordt. Het is een warme,vurige planeet, die ons hartstochtelijk en ondernemend op ons doel laat afstevenen, en de tegenkanting aan diggelen slaat. Mars maakt moedig en wil zich affirmeren.

jupiter1

Jupiter

Jupiter, de grootste planeet in het zonnestelsel, doet ons zoeken naar een groter verband. Het maakt dan ook de religieuze mens, die de samenhang van wereld en kosmos doorvoelt.

Jupiter kadert alles in een groter verband, zodat het aan het type een groot vertrouwen geeft. Zo ontstaat de joviale mens, die tegelijkertijd opwekkend en vertrouwend naar de ander toegaat. De Jupitermens wil uitbreiden en vaak zal deze uitbreiding gezocht worden in een jacht naar het aardse of kosmische. Het is de jager naar het ideaal, dat vaak in het begin van het leven maatschappelijk of materieel gezocht wordt. Bij het verouderen gaat de belangstelling naar een nimmer ontgoochelend niveau, namelijk de religie.

Jupiter doet ons lopen naar het ideaal, en in deze tocht worden enorm veel ervaringen opgedaan, die tot een synthese gebracht worden. De Jupitermens wordt dan ook de milde mens naarmate hij veroudert. Deze wijsheid wordt met vuur doorgegeven aan anderen, zodat Jupiter ook de gids is. Vaak zal dit de gids zijn in het filosofische, religieuze of ideële.

Wijsheid impliceert ook het kennen van een wetmatigheid, en Jupiter symboliseert dan ook alle wettelijke situaties.

Jupiter doet uitbreiden en groter worden. Het is een geluksplaneet,en dit levensgebied, dat zij bepaalt, zal meestal tot de beschermende behoren.

saturnus1

Saturnus

Als tegengewicht voor Jupiter, staat Saturnus als planeet, die laat inkrimpen, afbakent en kristalliseert. Saturnus doet remmingen ontstaan, maakt zaken moeilijk, vertraagt ze, zodat Saturnus onvermijdelijk halt doet houden. In dit halt houden moet verdere aandacht besteed worden aan iets zodat Saturnus de planeet is van concentratie en verdieping.

Voortdurend doet Saturnus ons tussen afgebakende gebieden lopen, zodat dit op de duur een stand is van plicht en moeten.

Saturnus houdt een noodwendigheid in, en heel veel aandacht moet besteed worden aan de beperking. Saturnus vermindert en neemt af, zodat deze planeet ons soms met angst vervult en ons eerder pessimistisch maakt.

Toch biedt Saturnus ons de duur en door lang bezig te zijn met iets beheerst men het dan ook volmaakt. Saturnusmensen voeren dan ook alles traag uit, maar met veel plichtsgevoel wordt een keurig bouwstuk afgeleverd. Men verkrijgt wilskrachtige mensen, die sober en efficiënt werken, en die slechts zeer traag op gang komen. Echte saturnusmensen, zoals Adenauer bereiken slechts hun aanzien in de oude dag.

uranus1

Uranus

Uranus werd ontdekt op het einde van de 18°eeuw. Als planeten ontdekt worden is er een tijdsgeest aan de gang, die zeer goed de planeetinhoud weergeeft. Rond het ogenblik van de ontdekking van Uranus kende de wereld de Amerikaanse vrijheidsoorlog, een onafhankelijkheidsstrijd in de USA. Deze strijd zou tenslotte leiden tot de geboorte van een natie, die zeer goed de nieuwe tijd, namelijk het watermantijdperk zou weerspiegelen, de USA Tevens brak de Franse revolutie uit met zijn leuzen : vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid. Deze ideeën zouden later meer vorm krijgen in het socialisme en het communisme.

Op deze wijze is Uranus getekend als de planeet van de vrijheid en de revolte. Het is een planeet die het anders zijn stimuleert en dit ook affirmeert tegenover de buitenwereld. Uranus laat zoeken naar nieuwe wegen, met een intuïtieve begaafdheid, en vaak zal dit leiden tot nieuwe stellingnamen, die een aanval zijn op de oude orde. Uranus is het inzicht, het weten dat niet uit een denkconstructie komt, maar dat van boven uit toeslaat, als de bliksemschicht, die in het duister van de nacht het ganse landschap verlicht. Uranus maakt nieuw en is tegen iedere verouderde en gekristalliseerde vorm gericht. Uranus gooit om hetgeen te oud is en zijn tijd overleefd heeft. Aldus is Uranus de planeet, die verder gelegen is dan Saturnus, en ook zijn vorm en verstarring afbreekt.

Zo maakt Uranus progressief, anders en zoekend naar nieuwe mentale waarheden. Het is een planeet die vaak uitwerkt in de flits, die het inzicht vertegenwoordigt van een overleefde situatie. Wil er niet ingezien worden dan slaat Uranus toe als de confrontatie van de waarheid die men niet wil zien. Men wordt er met zijn neus op gedrukt in het ongeval, de operatie, de nieuwe wending in zijn leven. Uranus is de revolutie en het inzicht in het leven. Wordt er niet constructief mee gewerkt dan slaat Uranus toe in de onvoorspelbaarheid, kwetsend en brekend. Iedere planeet heeft een benefieke (gunstige) en een malefieke ongunstige) uitwerking. Het hangt ervan af hoe wij met energieën en werken omgaan.

Uranus is een elektrische planeet, werkend in pieken, en overspannen en geladen maakt. Zij symboliseert de vernieuwing en de drang ondanks alles deze vernieuwing door te drukken. Zo maakt deze planeet excentriek, apart en leidt tot onbegrepenheid. Maar Uranus is ook de nieuwe oplossing en werkt uit in een progressieve stellingname en de aantrekking naar nieuwe trends, zoals nieuwe technologie.

neptunus1

Neptunus

Neptunus is een grensoverschrijdende planeet, die eigen begrenzingen oplost en voeling krijgt met een onbekend levensgebied. Het is dan ook de planeet van het irreële en de droom, die als fantasie bruikbaar is door een kunstenaar. Neptunus neigt tot oplossen hetgeen zich bij de mystici bewerkstelligt als het opgeven van het eigen zijn en het opgaan in de grote kosmos. Op deze wijze beschouwt verlaat men met Neptunus het afgesloten geheel van de materiële werkelijkheid en wordt de toegang verleend tot het mysterie en de kennis ervan.

Neptunus maakt transparant en doorlaatbaar, hetgeen een groot invoelingsvermogen en medegevoel laat ontstaan. Men wordt één met de omringende wereld, waarvan men de noden aanvoelt, en vaak ontstaat hierdoor een neiging tot identificatieverlies en het zich offeren voor de omgeving. Men verliest zichzelf en deze offering is eerder onbewust te noemen. Men wordt beroerd en lijdt met de omgeving.

Steeds wordt in Neptunus de onvrede gevonden met de materiële wereld, wiens plichten en verantwoordelijkheden ontvlucht worden. Zo ontstaat de vlucht in een irreële werkelijkheid, die soms gestimuleerd kan worden door medicatie, drugs, alcohol, devotionele religie, enz. Het tijdelijke wil men opgeven voor het eeuwige.

Neptunus maakt verward, chaotisch, niet-realistisch, soms bedriegerig en spiegelt voor hetgeen onbereikbaar is. Het maakt de mens dromerig, week, fantastisch, beïnvloedbaar en maakt van hem de clochard en de meest verheven godszoeker. Grote inspiratie kan Neptunus geven, maar de kanalisatie naar het aardse toe is moeilijk en weinig rendabel.

Het levensgebied dat Neptunus bij ons bepaalt staat aan vlucht, desillusie, bedrog en irreëel gedroom bloot. Toch is Neptunus een kans om onze eigen grenzen op te geven en een grotere werkelijkheid te ervaren. De overgang naar een ruimere toestand van zijn zal soms desillusionant ervaren worden, maar er wordt heel veel karma weggespoeld. Ook in dit opzicht is Neptunus een grote kans.

pluto1

Pluto

Pluto is de god van de onderwereld, die heerst over onze verborgene en ongekende diepten. Deze planeet regeert dan ook onze nachtzijde, die wij vaak niet bewust beheersen, en ons dan overkomt als instinct en drang.

Op deze wijze stuurt Pluto vaak ons leven op een overmachtige wijze, onbewust, maar tijdens dit proces komt veel naar boven dat voorheen verborgen was. De bewustwording van Pluto is deze van de confrontatie met karmische inhouden van onszelf die zich kenbaar maken, en ons leven omwentelen. Sterven om opnieuw geboren te worden. Dit is de transformatie van Pluto. Pluto zal zich manifesteren in alle overmachtige situaties, waarbij de enkeling of de massa meegesleurd wordt in een lotsbestemming.

Het is een planeet die omwenteling en tegelijkertijd de wortels blootlegt. Pluto doet ons belangstelling krijgen voor de doodgezwegen zijde van ons bestaan, namelijk het instinct en het onbewuste en zal ook leiden naar de zoektocht van het verborgene.

Noordelijke Maansknoop

Een belangrijke aanduiding om de evolutie en het doel van het leven van een bepaalde persoon te herkennen is de maansknopen-as in de horoscoop. Dit is de snijlijn tussen de banen van de maan en de zon. De maan stelt het verleden en het onbewuste voor; de inhoud komt uit je vorige levens en bestaat uit gewoonten, talenten, enzovoort. De zon daarentegen stelt de wil van de persoon voor om aan bepaalde taken te werken in dit leven en een bewuste evolutie te ondergaan. De maansknopenas is de verbinding tussen twee punten die net tegenover elkaar liggen. We noemen ze de zuidelijke en noordelijke maansknoop. De zuidelijke geeft alle inhouden weer waarover een persoon beschikt aan het begin van het leven, zoals de psychologische kenmerken en omstandigheden waarin hij of zij als kind zal opgroeien. In de eerste jaren na de geboorte worden we namelijk in een sneltempo opnieuw gevormd met het einde van ons vorig leven als model zodat we opnieuw kunnen gaan werken aan onszelf. Waren we bijvoorbeeld erg jaloers in vorige levens, dan zullen we in het begin van ons leven veel te maken krijgen met jaloezie. Deze kenmerkende eigenschap zal dus opnieuw geïntroduceerd worden. De invloed van de zuidelijke maansknoop kan dan er dan ook voor zorgen dat we het gevoel krijgen altijd met dezelfde problemen te moeten kampen. Bepaalde personen hebben steeds financiële zorgen, terwijl anderen elke relatie zien afspringen. Veel van onze dagelijkse problemen stammen uit deze kenmerken die we meedragen en die we moeten trachten te veranderen. Deze evolutie vinden we in de noordelijke maansknoop. Het geeft ons namelijk een beeld van het doel dat we moeten proberen te bereiken in het leven dat we nu leiden. Dit doel is een noodzakelijk streven naar evenwicht en ontplooing. Bepaalde personen worden als het ware ‘gedwongen’ deze evolutie door te maken, want telkens stoten ze op hetzelfde probleem, waardoor een andere visie ontstaat en uiteindelijk dus vooruitgang.

De Zwarte Maan

De Zwarte Maan is het punt in onze geboortehoroscoop waar wij ons afgewezen voelen en het gevoel hebben ‘niet te voldoen aan’, ‘niet goed genoeg te zijn’. Zwarte Maan is het symbool van de vrouwelijke energie die niet mag zijn, van het authentieke in ieder van ons, van dat stukje in ons dat niet geaccepteerd wordt door de omgeving. Precies daarom draagt de Zwarte Maan ook veel woede in zich.

TIP: Vraag jouw persoonlijke horoscoop aan

Volg ons op:

Maandblad voor spiritualiteit & lifestyle

Dé referentie voor astrologie en well-being in de Benelux

Para-Astro magazine wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • E. Vanooteghem
 • Marie Heslenfeld
 • Ingrid Terryn
 • Isabelle Lambrecht
 • Yves Polet
 • Mireille Devos
 • Mena
 • Annemie

Nothing glows brighter than the heart awakened to the light of love that lives within it.

Guy Finley